GINOP-8.4.1/A-17 Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel

Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel

Azonosítójel: GINOP-8.4.1/A-17

Hitelprogram keretösszege

105,2 milliárd forint (a társasházak és a lakásszövetkezetek részére nyújtott Kölcsönök összesen nem haladhatják meg a Hitelprogram keretösszegének 25%-át).

Hitelprogram célja

A Hitelprogram célja a lakossági szektor épületenergetikai beruházásaihoz szükséges forrás rendelkezésre bocsátása a lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás alkalmazásának növelése érdekében.

A projekt megvalósítási helye

Azok a projektek támogathatók, amelyek megvalósítására, azaz a támogatás felhasználására Magyarország területén, a Közép-Magyarország régión kívül kerül sor. Minden esetben a projektmegvalósítás helyszíne számít.

Kölcsön típusa, devizaneme

Éven túli lejáratú HUF kölcsön.

A kölcsön összege

Természetes személy kölcsönfelvevő esetén minimum 500.000 Ft, maximum 10.000.000 Ft. Társasház és lakásszövetkezet kölcsönfelvevő esetén lakásonként minimum 500.000 Ft, maximum 7.000.000 Ft. A minimum és maximum kölcsönösszeg meghatározásakor a megvalósítási helyszínre vonatkozó lakások számával szükséges kalkulálni.

Kölcsönfelvevők köre

Kölcsönfelvevő lehet

 1. természetes személy,
 2. társasház,
 3. lakásszövetkezet

a következő feltételekkel.

Természetes személy kölcsönfelvevő esetén

Nagykorú, cselekvőképes, magyar adóazonosító jellel rendelkező

 • olyan magyar állampolgár, vagy
 • legalább egy éve magyarországi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az Európai Gazdasági Térség valamely más tagállamának olyan állampolgára, aki a korszerűsítésre kerülő, lakóhelyként szolgáló ingatlan (rész)tulajdonosa, feltéve, hogy az érintett ingatlan a Kölcsönfelvevő állandó lakóhelye vagy ideiglenes tartózkodási helye.

Amennyiben a hitelfelvevő a futamidő lejártakor betölti vagy már betöltötte a 75. életévét, Adóstárs bevonása kötelező. Az ilyen Adóstárs a futamidő lejáratakor a 75. életévét nem töltheti be.

Társasház kölcsönfelvevő esetén

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény szerinti társasház az érintett lakóépület közös tulajdonban lévő részei vonatkozásában. Társasházként működő lakóépület a Hitelprogram keretében kölcsönre csak akkor lehet jogosult, ha kizárólag helyi önkormányzat, vagy kizárólag természetes személy(ek)

 • tulajdonában álló önálló lakásokra jutó tulajdoni hányadok, vagy
 • tulajdonában álló önálló lakások m2 -ben kifejezett alapterületeinek

összege eléri vagy meghaladja az összes

 • önálló lakásra és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiségre jutó tulajdoni hányadok, vagy
 • önálló lakás és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiség m2 -ben kifejezett alapterületei összegének 70%-át.

Lakásszövetkezet kölcsönfelvevő esetén

A lakásszövetkezetről szóló 2004. CXV. törvény (a továbbiakban: lakásszövetkezeti tv.) szerinti lakásszövetkezet az által fenntartott lakóépület vonatkozásában. A lakásszövetkezet a Hitelprogram keretében kölcsönre csak akkor lehet jogosult, ha kizárólag helyi önkormányzat, vagy kizárólag természetes személy(ek) tulajdonában vagy – a lakásszövetkezeti tv. 12. § (1) bekezdésében meghatározott esetben – állandó használatában álló

 • önálló lakásokra jutó tulajdoni hányadok, vagy
 • önálló lakások m2 -ben kifejezett alapterületeinek

összege eléri vagy meghaladja az összes

 • önálló lakásra és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiségre jutó tulajdoni hányadok, vagy
 • önálló lakás és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiség m2 -ben kifejezett alapterületei összegének 70%-át.

Saját forrás

A Saját Forrás elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének minimum 10%-a. A Saját Forrásba a lakás-takarékpénztári számlán lévő, az állami támogatással és betéti kamattal növelt megtakarítási összeg bizonyos esetekben beszámításra kerülhet. A Hitelprogram során felmerülő adminisztrációs tevékenységek költségei, így különösen az ingatlanra vonatkozó tulajdoni lap másolata beszerzésének költsége, az értékbecslés díja, valamint az energetikai tanúsítvány és az ingatlanbiztosítás díja a Saját Forrás terhére is elszámolható.

Futamidők

Futamidő

A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 20 év, amely az esetleges Türelmi és Rendelkezésre tartási idővel együtt értendő. A törlesztés esedékessége minden hónap 10. napja. Ha a Türelmi Idő a tárgyhónap 10. napján, vagy azt megelőzően jár le, az első tőketörlesztés a tárgyhónap 10. napján esedékes. Ha a Türelmi Idő a tárgyhónap 10. napját követően jár le, az első tőketörlesztés a tárgyhónapot követő hónap 10. napján esedékes. Ha az adott hónap 10. napja nem munkanap, akkor a tőketörlesztés a következő munkanapon esedékes. Amennyiben a futamidő nem a hónap 10. napján jár le, az utolsó törlesztés – a fenti szabályok figyelembe vételével – a futamidő végét követő azon legközelebbi napon esedékes, amelynek az adott hónapon belüli sorszáma 10.

Rendelkezésre tartási és türelmi idő

Rendelkezésre tartási idő a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 18 hónap. Türelmi idő a Rendelkezésre tartási idő végétől számított maximum 12 hónap.

Projekt fizikai befejezésének határideje

A szerződéskötéstől számított 12 hónap.

Hitelkérelmek benyújtása

A Kölcsönt kizárólag a hitelkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt mellékletek csatolásával lehet igényelni. Amennyiben bármelyik kötelezően előírt melléklet hiányzik, a hitelkérelem nem fogadható be. A hitelkérelem csak az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: MFB Zrt.) szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal rendelkező Közvetítőhöz nyújtható be személyesen. Természetes személy kölcsönigénylők számára 2018. május 07-től lehetőség van a kölcsönkérelem online módon történő benyújtására az online.mfb.hu oldalon keresztül, amennyiben az igényelt kölcsön összege nem éri el az 5 millió forintot. A Közvetítők listáját az MFB Zrt. a www.mfb.hu honlapon teszi közzé. A hitelprogram keretében 2017. április 24-től lehet hitelkérelmet benyújtani. A hitelprogram keretében utoljára 2022. december 31-én lehet hitelkérelmet benyújtani.

Igénybevételi lehetőség, támogatott háztatások száma

A Hitelprogram keretében utoljára 2023. december 31-én lehet kölcsönszerződés alapján a Végső Kedvezményezetteknek kifizetést teljesíteni. A Hitelprogram keretében támogatott háztartások száma, figyelembe véve a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) eredményességmérési keretében meghatározott célértéket: 21 .853.

Kapcsolódó hivatkozások

You may also like...